کاسنى یکى از سبزیهایىاست که طعمى تلخ اما منافعى بسیار ارزنده دارد، کاسنى مانند ناصحان مشفق است که پندآنان تلخ است اما هر کس به دستور شان عمل نماید نتایج خوبى مى گیرد.

پیشوایاندینى گاهى کاسنى را برترین سبزیها معرفى نموده اند:

1- عنابى عبدالله (ع ) قال : الهندباء سید البقول

حضرت صادق (ع ) مى فرماید: کسانى برترین سبزیها است .

2- على (ع ) آنرا یک گیاه بهشتى مىداند.

عن على (ع ) علیکم بالهندباء فانه اخرج من الجنة

کاسنى را گرامى دارید زیرا سبزى بهشتىاست .

3- حضرت امام رضا(ع ) آنرا شفاى هزاردرد و مرض دانسته وبعلاوه فرمودند هر مرض و دردى که در اندرون انسان است بوسیله کاسنى رفع مىگردد.

ان فى الهندباء شفاء من الف داء، ما من داء فى جوفالانسان الا قمعه الهندباء

در کاسنىشفاى هزار درد است ، دردى در اندرون انسان نیست مگر آنکه کاسنى آنرا بر طرف مىکند.

با توجه به کلمه جوف که به معنى داخل و اندرون است ، خواص معجزه اى کاسنىرا درباره جوف مخصوصا کبد بخوانیم .

کاسنى ضدیبوست است ، و براى رفع یبوست دمکرده برگ و ریشه کاسنى به مقدار دو فنجان هر روزصبح ناشتا باید مصرف گردد، و مقدار مصرف آن هم 30 گرم برگ و ریشه کاسنى خشک در یکلیتر آب است .

طبق تحقیقات و مطالعات جدیدى که بر روى آثار شفابخش کاسنى (وحشى) بعمل آمده است معلوم شده که کاسنى براى تمام اعضاء داخلى از قلب و جگر و معده مفیداست و آنها را به فعالیت سالم وا مى دارد.

آثار کاسنى وحشى در ابتداى مصرف آنضعیف و غیر محسوس است ، به همین جهت است که باید به مصرف آن مداومت داد، تا با مرورایام آثار شفابخش آن ظاهر گردد

دمکرده برگکاسنى وحشى به مقدار بیست و پنج گرم در یک لیتر آب در مورد انسداد مجراى طحال وکیسه صفرا، یرقان ، درد معده و کبد، استسفاء و سنگ مثانه و کیسه صفرا معین شده است

براى جلوگیرى از ناراحتیهاى معده و تقویت مزاج ، شربتى ازکاسنى تهیه مى کنند، بدین معنى که هموزن شیره کاسنى شکر ریخته ، مخلوط مزبور را مىجوشانند تا قوام آید سپس آن را به مصرف مى رسانند

پزشکان قدیمایران عقیده زیاد به کاسنى و ریشه آن داشته اند و روى آزمایش هایى که این جانب نمودهام جوشانده ریشه کاسنى تاءثیر مخصوصى بر روى سلولهاى کبد داشته و بهترین درمانکلسترل است پس گاهگاهى ریشه کاسنى را مانند چاى دم کرده بنوشید تا کبد شما اصلاحشده با کلسترل مبارزه نمایید، و بعلاوه برگ کاسنى تقویت کننده دستگاه هاضمه ، تصفیه کننده خون مدر و کمى ملین بوده و تب بر مى باشد، جواشنده بگر کاسنى براى بیمارانىکه از تب هاى نوبه اى معالجه شده اند زیاد تجویز مى شود برگ کاسنى داراى مقدارىویتامین (ث ) بوده و خواص این ویتامین را در حفظ جوانى دارد بعلاوه پزشکان آن را زهکش طحال مى دانند.

کیسه صفرا و یرقان و دردهاى کبدى و معدى را معالجه مى کند، دربیمارى نقرس و سنگ مثانه و صفرا توصیه شده است .

در اروپا انواع کاسنیهاى اهلىپرورش داده مى شود و در تمام فصول یکى دو نوع آنرا در بازار خواهید یافت اینگیاههاى اهلى داراى طعم کاسنى وحشى نیستند و مى توان آنها را مانند کاهو، خام خوردو از منافع سرشار آن استفاده کرد

کبد که سکانکشتى بدن است بیش از چهار هزار عمل شیمیایى انجام مى دهد و چون از کار بیفتد بیش ازدو هزار مرض به سراغ انسان مى آید و از این روى امام هشتم (ع ) فرمودند که کاسنىدواى هزار درد است پزشکان جدید و قدیم هر دو، اثر کاسنى را در امراض کبدى قطعىدانسته و در طب جدید ثابت شده است که کاسنى در نوسازى یاخته هاى کبدى نقش ‍ برجستهاى دارد، در ساختن کرموزمهاى نر و ماده نطفه نیز نمى توان نقش ‍ کبد را نادیده گرفت

در کلامى که ازحضرت صادق (ع ) درباره ارزش کاسنى رسیده به خواص ‍ دیگرى اشاره شده است .

1- کاسنى باعث تقویت شهوت است 2 - مادرانى که در موقع باردارى از برگ آن بخورندنوازدشان خوش آب و رنگ و زیبا مى شود.

3- خانواده هایى که کاسنى بخورند فرزندپسرشان بیش از فرزند دختر خواهد بود.

از امام صادق (ع ) نقل شده :

قال علیک باالهندباء فانه یزید فى الماء و یحسن الولد، و هو حار لینیزید فى الولد الذکور

اگر بعد از حدود هزار و سیصد سال سخنىکه در زمان جهل مردم با عدم وسائل تجزیه اى گفته شده باشد و امروز که عصر تمدن وعلم و اختراع است آن سخن با بهترین وجهى به ثوبت برسد، یقینا جنبه اعجازدارد.

کرموزمها یکى از فراورده هاى بدن ما مىباشند و بدون تردید ساختمان آنها بستگى کامل با غذایى که ما مى خوریم و مصالحساختمانى ما مى باشند دارند، و روى همین اصل است که امام ششم مى فرماید خانوادههایى که کاسنى مى خورند فرزند پسر بیش از فرزند دختر دارند و با تجربیاتى که شدهاست و آمارى که گرفته ام این موضوع حقیقت دارد

موضوع مهمى که در کلام امام صادق (ع ) به چشممى خورد جملهوهو حارلیناست ، یعنى کاسنى از نظر طبیعت گرم و ملایم است ، و غذاهایا سبزیها و میوه هایى که اصطلاحا به آنها گرم مى گویند تاءثیر مخصوصى در پسر شدننوزاد دارند.

یکى از غذاشناسان درباره بهترین روش پسردار شدن چنین مىگوید:

از نخستین روز عادت ماهانه ، زن و شوهربایستى روزانه مقدارى خرما و چندبار جوشانده ریشه کاسنى میل نمایند در روزهاىانعقاد نطفه که معمولا از روز یازدهم تا هجدهم متغیر است بایستى پدر خرماى زیاد وغذاهاى گرم مثل پسته ، بادام ، فندق ، مویز و نارگیل میل نماید و مادر بایستى یکىدوبار جوشانده کاسنى بخورد

پوست بدن آئینه تمام نماى کبد است ، بنابرایناگر کبد بخوبى کار کند رنگ صورت و تمام بدن شفاف و زیبا مى شود و چون کاسنى دواىکبد و دوست حقیقى آن است از این رو کاسنى در زیبایى رنگ صورت نیز بسیار موثر است .

امام صادق (ع ) فرموده است :

علیک بالاهندباء فانهیزید فى الماء و یحسن الوجه

از کاسنىغفلت نکنید زیرا منى را زیاد و رنگ رخسار را زیبا مى سازد.

کاسنى وحشى مساوى است با خون پاک ، مساوى است با رنگ رخسارشاداب و خانمهایى که به زیبایى خود علاقه دارند نباید آنرا فراموش

کنند

کاسنى به علت اینولینى که دارد، خون را تصفیه مى کند

کاسنى خون را تصفیه مى کند و اثرات سود بخشى روى کبد، کلیهو طحال مى گذارد

در یکى از سخنانامام هشتم (ع ) کاسنى بعنوان تب بر و بر طرف کننده سر درد شناخته شده است

عن الرضا(ع ) و دعابه یوما لبعض الحشم و قد کان یاخذهالحمى و الصداع فامر ان یدق و یصیر على قرطاس ، و یصب علیه ذهن بنفسج و یوضعه علىراسه ، و قال اما انه یقمع الحمى و یذهب بالصداع

یکى از خدمتگذاران آن حضرت دچار سردرد و تب شده بوده ، امام (ع ) به او فرمودند کاسنى ، تب بر است و سر درد را از بینمى برد، سپس امر فرمودند برگ کاسنى را بکوبد و با روغن بنفشه مخلوط کن و بر روىکاغذى بگذارد و آنرا بر سر خودش قرار بدهد.

آب برگکاسنى با سکنجبین جهت تب هاى کهنه و تب ربع اثر نیکو دارد، برگ تازه و گل و تخم وریشه کاسنى به تمامى براى تب هاى عفونى نافع است ، برگ کاسنى حرارت صفراوى را ازبین مى برد، خون را تصفیه مى کند و از فشار آن مى کاهد، مالیدن آب برگ کاسنى بهتنهایى یا با سرکه جهت سر درد مفید است

جوشانده ریشه کاسنى وحشى به مقدار بیست تا سى گرم در یک لیتر آب در مورد تبهاى متناوب درد کبدمصرف مى شود

یکى از خواص عجیب کاسنى که نبى اکرم (ص ) بیان فرمودند، خاصیت ضد سم بودن آن است .

عن النبى (ص ) قال من الک الهندباء ونام علیه لم یحرک فیه سم و لاسحر و لم یقربه شى من الدواب حبه ولا عقرب

هر کس کاسنى بخورد و بعد از آن بخوابد، هیچ گونه سم یا سحر در او تحریک نمى گردد علاوه براین مار و عقرب باو نزدیک نمى شوند.

مالیدن ضماد وبرگ ریشه کاسنى همراه با روغن زیتون بر محل نیش ‍ عقرب و حشرات سمى باعث تسکین دردآنها است ، و خوردن برگ و ریشه کاسنى ، پادزهر مسموم شیمایى می باشد.
طبقه بندی: خواص گیاهان،

تاریخ : چهارشنبه 9 مهر 1399 | 11:22 ق.ظ | نظرات
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic